Neželjeni događaji

Procedure u slučaju neželjenog događaja

Definicija neželjenog događaja

Neželjeni događaj je neočekivani i neželjeni incident koji je u direktnoj vezi sa lečenjem ili uslugama koje su pružene pacijentu.
Neželjeni događaj je incident koji se desio tokom procesa pružanja zdravstvene zaštite i koji je narušio zdravlje pacijenta/zaposlenog/posetioca.
Neželjeni događaj je neželjeni ishod za pacijenta/zaposlenog/posetioca, uključujući nastanak poremećaja zdravlja, povredu ili druge komplikacije.

Strategijom za istragu, analizu i prevenciju neželjenih događaja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST medicina nastoji da se obezbede uslovi za pružanje bezbedne i kvalitetne zdravstvene zaštite sa ključnim ciljem smanjenja incidence neželjenih događaja.

Definisana lista neželjenih događaja

1. Komplikacija nastala tokom pružanja zdravstvene usluge po proceduri (tromboembolijske komplikacije, lom igle tokom aplikacije leka, jatrogena oštećenja)
2. Komplikacije u vezi sa zdravstvenom uslugom (apscesi nakon aplikacije leka/vakcine, venepunkcije u laboratorijskoj dijagnostici)
3. Neizbežan ishod (alergijske reakcije na lekove i druga medicinska sredstva)
4. Administrativne greške (greške kod uzimanja podataka, zakazivanja/otkazivanja pregleda)
5. Neželjeni događaj koji nije u vezi sa zdravstvenom uslugom (padovi, okliznuća, druge povrede korisnika i zaposlenih, nestanak struje, kvarovi nemedicinske opreme, neispravan lift, požar, poplava, kvar na instalacijama, problem, snabdevanja)
6. Drugo – navesti

Proces upravljanja neželjenim događajima

1. Identifikovanje neželjenih događaja
2. Analiza neželjenih događaja
3. Predlog prevencije neželjenih događaja
4. Dokumentovanje, praćenje i izveštavanje o neželjenim događajima

Proces prijave

Definisani obrazac

Nakon identifikacije neželjenog događaja prema definisanoj Listi neželjenih događaja popuniti definisani obrazac

Vašu prijavu neželjenog događaja ćemo analizirati, obavestićemo Vas o našim aktivnostima u vezi toga, definisati predloge za mere prevencije i dati zaključak.
Hvala

Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika ST medicina Dr sci med. Monika Papić, Spec. medicine rada

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo