Doc. dr sc. med. Jelena Zvekić-Svorcan

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatolog

Doc. dr sc. med. Jelena Zvekić-Svorcan
Obrazovanje

1999. Medicinski fakultet, Novi Sad - doktor medicine
2005. Medicinski fakultet, Novi Sad - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
2010. odbranjena magistarska teza pod nazivom Uporedno ispitivanje analgetičkog dejstva interferentnih struja i transkutane električne nervne stimulacije kod bolesnika sa osteoartrozom zgloba kolena, Medicinski fakultet, Novi Sad
2014. Odbranjen rad iz uže specijalizacije iz reumatologije pod nazivom Faktori rizika za nastanak vertebralnih fraktura kod pacijenata sa osteoporozom, Medicinski fakultet, Beograd
2019. odbranjena doktorska disertacija pod nazivom Povezanost funkcijskog stanja šake u osteoartrozi i koštane mase merene centralnom dvostrukom apsorpciometrijom X-zraka kosti kod žena u postmenopauzi, Medicinski fakultet, Novi Sad