Doc. dr sc. med. Violeta Kolarov

- pulmolog i alergolog

Doc. dr sc. med. Violeta Kolarov
Obrazovanje

Srednja medicinska škola "7.April" u Novom sadu, 1989-1993. godine.
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1993-2000. godine.
Specijalističke studije iz Pneumoftiziologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2002-2007. godine.
Primarijat 2013. godine.
Doktorske studije iz kliničke medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2008-2014. godine. Doktorska disertacija: "Procena depresije kod pacijenata sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolesti pluća".
Subspecijalističke studije iz Alergologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2013-2015. godine. Završni rad: "Plućna oboljenja sa eozinofilijom".
Izbor u zvanje asistenta na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2013. godine.
Izbor u zvanje docenta na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2018. godine.