Prof. dr sc. med. Mladen Prvulović

- osnivač

Prof. dr sc. med. Mladen Prvulović
Obrazovanje

Profesor dr Mladen Prvulović je redovni professor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu 1971. godine. Posle studija i obavljenog vojnog roka, zaposlio se u Domu zdravlja Bačka Palanka gde je radio kao lekar opšte medicine skoro godinu dana. Početkom 1974. godine zaposlio se na Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu u Sremskoj Kamenici. Kao specijalizant interne medicine radio je u Zavodu za nuklearnu medicinu u Sr. Kamenici.
Pored interne medicine, specijalizirao je i nuklearnu medicinu, a subspecijalizirao je onkologiju.
Oko 20 godina radio je u Zavodu za nuklearnu medcinu kao lekar specijalista i šef terapijskog odseka. Početkom 1994. Osnovao je Centar za magnetnu rezonancu, današnji Centar za imidžing dijagnostiku u Institutu za onkologiju. U Centru je radio kao Upravnik skoro do odlaska u penziju 2012. godine.
Poslediplomske studije je završio 1982. giodine, a magistarski rad je odbranio iste godine sa naslovom "Određivanje karcinoembrionskog antigena (CEA) u bolesnika sa karcinomima gastrointestinalnog trakta".
Doktorsku disertaciju "Radionuklidna ventrikulografija u proceni globalne i regionalne funkcije leve komore nakon hirurške revaskularizacije miokarda" odbranio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Stručno se usavršavao u Ulmu, Solunu i Briselu. Bio je stipendista IAEA (Međunarodne komisije za atomsku energiju).
Oblast medicine
Interna medicina, onkologija, nuklearna medicina