Ass dr sc. med. Aleksandra Milovančev

- kardiolog

Ass dr sc. med. Aleksandra Milovančev
Obrazovanje

Ass dr sc. med. Aleksandra Milovančev februara 2008. je diplomirala na Medicinskom fakultetu, a 2014. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Ehokardiografska procena funkcije miokarda leve komore kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća" i stekla naziv doktora medicinskih nauka.
Oktobra 2016. godine položila je stručni ispit te stekla zvanje specijaliste interne medicine.
Od 2017. godine je u stalnom radnom odnosu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, u Službi urgentne kardiologije na odeljenju Hitnog prijema i trijaže.
Novembra 2018. godine je položila ispit iz uže specijalizacije iz kardiologije.
Od septembra 2020. godine izabrana je u zvanje asistenta sa doktoratom na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom sadu.
Bavi se ehokardiografijom i naučnoistraživačkim radom.