Dr Biljana Radišić

- kardiolog

Dr Biljana Radišić
Obrazovanje

Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisala 1976. godine i završila ga 1983. sa prosečnom ocenom 9,51. Nakon obavljenog redovnog pripravničkog staža položila je pripravnički ispit za zvanje lekara u Novom Sadu sa odličnim uspehom 1984. godine.
Specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu položila je 1992., a 1999. ispit iz uže specijalizacije – kardiologije, sa odličnim uspehom, takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa radom "Ehokardiografska procena mitralne regurgitacije".
Od stranih jezika se služi engleskim i ruskim.
Od januara 1985. radi u Institutu za Kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, u početku kao volonter, a od 1986. u redovnom radnom odnosu i sada radi u Kabinetu za ehokardiografiju, oko 10 godina na mestu šefa ehokardiografske laboratorije, a sada kao načelnik odeljenja za edukaciju iz ehokardiografije.