Mr sc. med. Miroslav Bikicki

- kardiolog

Mr sc. med. Miroslav Bikicki
Obrazovanje

Medicinski fakultet završio u Novom Sadu 1987. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio 1994. Magistarska teza "Korelacija infarktne lezije desne koronarne arterije sa elektrokardiografskim i hemodinamskim promenama" odbranjena juna 2002. Subspecijalistički ispit iz kardiologije položio juna 1999. uz odbranjen subspecijalistički rad "Strategija koronarnog stenta".
Kao klinički lekar zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici od 1989. Nakon položenog specijalističkog ispita 1994., radi na odeljenju za invazivnu i interventnu kardiologiju.
Na osnovu odluke Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, 1998. izabran u zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija), a četiri godine kasnije, 2002., i u zvanje asistenta.
Načelnik službe – Služba opšte kardiologije – stacionar klinike za kardiologiju IKVB Vojvodine.