Prof. dr Aleksandar Knežević

- fizijatar i specijalista medicine bola

Prof. dr Aleksandar Knežević
Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio je 2006. godine prosečnom ocenom 9,32. Od 2013. godine specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatar, a 2017. završava užu specijalizaciju (subspecijalizaciju) i stiče zvanje specijaliste medicine bola.
Master rad pod nazivom „Kliničke karakteristike spondilodiscitisa“ odbranio je 2007. godine.
Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori koji utiču na nivo osposobljenosti za hod uz pomoć proteze nakon amputacije donjih ekstremiteta“ odbranio je 2014. godine.