Prof. dr sc. med. Dejan Ivanov

- specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije

Prof. dr sc. med. Dejan Ivanov
Obrazovanje

Završio medicinski fakultet u Novom Sadu fakultet sa visokim prosekom uz rano uključivanje u naučno-istraživački rad.
Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 2001. godine.
Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj primene vodenog testa na prevenciju dehiscencije anastomoze kod resekcije rektosigme“ odbranio je 2006. godine čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Specijalistički ispit je položio sa odličnom ocenom 2002. godine. Odbranom rada uže specijalizacije pod nazivom „Dileme u hirurškom lečenju ulceroznog kolitisa“ 2007. godine stiče zvanje supspecijaliste digestivne hirurgije.
Usluge
Iz oblasti abdominalne i endokrine hirurgije, dijagnostičke i terapijske endoskopske procedure, sa naglaskom na kolonoskopiju.