Prof. dr sc. med. Nensi Lalić

- pneumoftiziolog i onkolog

Prof. dr sc. med. Nensi Lalić
Obrazovanje

Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala je 1986/87 i završila 1991/92. godine. Staž je obavila na klinikama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i državni ispit položila 1993.
Specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila je 1999., a užu specijalizaciju iz oblasti onkologije 2003. godine, da bi sposobnosti subspecijaliste endoskopiste bronhologa stekla 2004. godine.
Stekla je akademsko zvanje magistra medicinskih nauka 2007. godine pri čemu je odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Karakteristike karcinoma bronha kod žena u Vojvodini“. Doktorsku tezu pod naslovom „Beta estrogeni receptor kao prognostički faktor u adenokarcinomu pluća“ odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2013. godine.